Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Projekt rozšírenia ECMŠ

Projekt rozšírenia, adaptácie a modernizácie Evanjelickej cirkevnej materskej školy v Rožňave

Informácie o vzniku, rozvoji  a vyhodnotenie projektu od začiatku podania žiadosti o nenávratný príslevok zo štrukturálnych fondov EU po jeho zrealizovanie...

Z krátkej ale živej histórie ECMŠ:

Vznik ECMŠ v roku 2000 bol podnietený tvrdo zateizovaným prostredím v meste Rožňava, celkovým ľahostajným alebo kritickým prostredím k cirkvi, v tom čase dlhotrvajúcou neústretovosťou pri organizovaní vyučovania náboženstva na školách, šírením schizmatických vplyvov v evanjelickom cirkevnom zbore koncom 90-tych rokov a hlavne celkovým zložením Evanjelického cirkevného zboru Rožňava, v ktorom takmer úplne chýbala mladá a stredná generácia veriacich. ECMŠ vznikala ako druhá cirkevná materská škola v Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku po páde socializmu. Za myšlienku a realizáciu náročných zriaďovateľských procesov a od vzniku až do súčastnosti aktívny zápas o udržanie a rozvoj, ECMŠ aj cirkevný zbor vďačia evanjelickej farárke (v tom čase seniorát. kaplánke) Ľubici Olejárovej a vtedajšiemu zborovému dozorcovi Jánovi Andrašovskému.. Prvé plány na založenie ECMŠ boli predložené cirkevnozborovému presbyterstvu a boli takmer jednomyseľne prijaté. Pripravovaná školka sa tak mala stať misijným nástrojom cirkevného zboru.

Keďže cz nemal priestorové vybavenie, od založenia až do roku 2004 ECMŠ vyvíjala svoju činnosť v prenajatých priestoroch, v budove kde predtým existovala štátna MŠ. Prvý rok existencie bol extrémne náročný, obetavosťou a vynikajúcim pedagogickým prístupom riaditeľky Evy Ujházyovej ECMŠ ziskavala dobré meno a nových záujemcov. Ekonomicky náročné boli roky 2002 a 2004 a to kvôli transformáciam v školstve a kvôli nárastu ceny za prenajom v priestoroch patriacich mestu Rožňava.

Už pri úvahach o založení cirkevnej materskej školy v Rožňave vznikala predstava, že MŠ by mala existovať v niektorej z vlastných budov cirkevného zboru, priamo v centre mesta, v blízkosti kostola a fary. Kvôli vysokým požiadavkám na funkčnosť priestorov pre MŠ však pri zriadení ECMŠ prichádzali do úvahy len prenajaté priestory. Náročná situácia v prvých rokoch existencie ani neskôr neumožňovala aktívne sa zaoberať myšlienkou existencie ECMŠ v priestoroch cirkevného zboru. Ešte v r. 2003 zborový farár Jerguš Olejár  vypracoval projekt Obnovy Lutherovho dvora, v ktorom za najvhodnejšie priestory pre ECMŠ bola plánovaná budova tzv. "Starej fary". Pretože "Stará fara" je starou budovou, predpokladalo sa, že bude ako samostatný objekt zlykvidovaný a ECMŠ bude novostavba.

Situácia sa výrazne zmenila na začiatku r. 2004, keď prenajímateľ priestorov pre ECMŠ, mesto Rožňava, trvalo na trojnásobne vyššom nájme za prenajaté priestory a ECMŠ pritom mala nedostatok prostriedkov zo štátneho rozpočtu ešte aj na platy zamestnancov. Okrem zlej finančnej situácie, v priebehu dvoch rokov bola MŠ trikrát vykradnutá. Namiesto vytvárania dlhu voči mestu a kvôli ochrane majetku ECMŠ a bezpečnosti jej prevádzky, vedenie cirkevného zboru v lete 2004 navrhlo urýchlene investovať do opráv a adaptácii vlastných priestorov. Stavebné práce trvali počas leta do konca r. 2004. Pozostávali z opráv okien, vytvorenia nového členenia priestorov, opráv kanalizácie, sanity a elektorinštalácie, vytvorila sa nová tepelne izolovaná podlaha s inštalovaným podlahovým kúrením, oprava stropu pozostávala z jeho zníženia, v značnom rozsahu sa opravovali zavlhnuté omietky. Dobrovoľnou prácou a pomocou prispeli viacerí rodičia detí ECMŠ, jej personál, aj farári Gemerského seniorátu.

Opravy vchodu a okien

Opravy omietok, kanalizácie a vodoinštalácie a podláh

Budúca kancelária a budúca kúpeľňa

Samotný projekt rozšírenia. adaptácie a modernizácie ECMŠ:

Pod takýmto názvom sa rodili predstavy a plány ďalšieho rozvoja škôlky koncom roka 2009. Na začiatku r. 2010 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. Do tohto času nebola cirkev a jej organizačné jednotky zaradzované medzi oprávnených prijímateľov takejto podpory, čo zvyšovalo náročnosť prípravy žiadosti a znižovalo predpoklady na schválenie projektu, pretože žiadateľov bolo veľa. S veľkým zanietením sa do projektu pustilo zborové predsedníctvo s obetavou pomocou zborovej presbyterky, Ing. Eriky Šmelkovej, ktorá ako stavebná inžinierka vypracovala stavebný projekt. Schválenie projektu na úrovni ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja bolo doplnené tiež kľúčovou pomocou zo zahraničných partnérskych cirkví z projektu Hoffnung für Osteuropa. Na tomto mieste za cirkevný zbor úctivo ďakujeme za pomoc od evanjelickej cirkvi z Nemecka, keďže táto pomoc bola rozhodujúca ako povinná spoluúčasť cirkevného zboru na celom projekte. Vzhľadom na celkovú výšku investície na projekt rozšírenia ECMŠ táto povinná 5% spoluúčasť by bez pomoci z Hoffnung für Osteuropa nebola možná.

Po výberových konaniach sa stavebné práce začali v jeseni 2010 a ukončili sa v lete 2011 tak, aby od septembra mohla v nových priestoroch existovať už nová, druhá trieda ECMŠ. V tomto projekte boli v objekte školy nanovo opravené alebo vyhotovené: kanalizácia, vodoinštalácia, elektrické rozvody, nová podlaha a podlahové kúrenie, znížené stropy, opravené boli omietky a vymenené okná a dvere. V nových priestoroch sú výrazné termoizolačné úpravy znižujúce náklady na prevádzku doplnené o využitie solárnej energie.

Pôvodný stav                                                  VIAC FOTIEK Z PÔVODNÉHO STAVU VO FOTOGALÉRII TU:

Počas realizácie                                           VIAC FOTIEK Z REALIZÁCIE VO FOTOGALÉRII TU:

Nový stav                                                          VIAC FOTIEK NOVYCH PRIESTOROV VO FOTOGALÉRII TU:

Posledná zmena na Pondelok, 16 Júl 2012 20:33
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]