Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Presbyternutné otravné starosti,
alebo poslanie od Pána Boha?

Vážený brat a vážená sestra v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Skutočnosť, že čítate tento koncept znamená, že ste boli oslovení, navrhnutí, alebo osobne premýšľate ako pomôcť nášmu Cirkevnému zboru v Rožňave v službe presbyterstva. Prípadne sa cirkevný zbor obracia na Vás s prosbou o hľadanie brata či sestry na službu presbytera.

Čo je presbyterstvo? Presbyterstvo je vzácne poslanie od Pána Boha aktívne sa podieľať na službe riadenia cirkevného zboru. Služba tu znamená dobrovoľnosť a obetavosť. Riadenie znamená prevzatie a) kolektívnej riadiacej zodpovednosti za cirkevný zbor, ešte viac však b) prijatie osobnej zodpovednosti za konkrétnu oblasť služby a riadenia cirkevného zboru  

Ako rozpoznám poslanie od Pána Boha? Pán Boh oslovuje svojich služobníkov prostredníctvom

a) veriacich bratov a sestier a/alebo

b) osobným vnútorným oslovením prostredníctvom modlitieb, premýšľania na Božím slovom,

c) prejavením sa či nárastom špecifických darov,predpokladov a schopností od Pána Boha pre službu,

 d) neraz aj nevysvetliteľným pocitom zodpovednosti a horlivosti za Božie veci iba z vďačnosti a lásky k Bohu.

 Každý presbyter má rozpoznať spôsob, akým spôsobom ho Pán Ježiš povolal/povoláva do služby. Stáva sa, žiaľ, že viacero zreteľných povolaní človek odmietne a mnoho darov Božích zahrabe do zeme, lebo uprednostní svoje záujmy na škodu sebe, svojmu blížnemu, zarmucujúc tak Pána Boha.

Ako sa prejavuje  kolektívna riadiaca zodpovednosť za cirkevný zbor? Jej prejavmi sú bratsko-sesterská tímová a priateľská spolupráca a rozhodovanie. Tieto prejavy sú zbavené osobných záujmov a vychádzajú zo spoločných modlitieb a štúdia svätého Písma. Každé spoločné rozhodnutie pre cirkevný zbor je odpoveďou na otázku: čo na to povie Pán Ježiš, prítomný na každom našom stretnutí v Jeho mene?   

 Ako sa prejavuje prijatie osobnej zodpovednosti za konkrétnu oblasť služby a riadenia cirkevného zboru? Prejavuje sa ako osobná radosť, vďačnosť, odhodlanosť, iniciatíva, láska k Pánu Bohu a blížnemu a hlboká dôvera a spoľahnutie sa na Božiu pomoc. Tieto prejavy vedú (budúceho/cu) brata presbytera, sestru presbyterku k rozpoznaniu  Božích darov i k prehĺbeniu osobnej viery a vzťahu k Bohu.

Aké sú konkrétnu oblasti služby a riadenia cirkevného zboru? Služba člena presbyterstva je realizovaná v nasledovných oblastiach:

Interná služba evanjelia (priamo v cirkevnom zbore):

  • Detská besiedka, cirkevná materská škola a základná škola (3 presbyteri)

Predpoklady: evanjelicko-kresťanská zbožnosť, dobré biblické znalosti, pozitívny vzťah k deťom, schopnosti duchovného rodičovstva, organizačné schopnosti

  • Konfirmačná príprava a mládež (2 presbyteri)

Predpoklady: evanjelicko-kresťanská zbožnosť, veľmi dobré biblické znalosti, pozitívny vzťah k mladej generácii, schopnosti duchovného sprevádzania, organizačné schopnosti

 

  • Biblické vzdelávanie, spevokoly, a domáce pobožnosti (3 presbyteri)

Predpoklady: Výrazná evanjelicko-kresťanská zbožnosť, veľmi dobré biblické znalosti, odbornosť, pozitívny vzťah k ľuďom, otvorenosť, priateľskosť

  • Diakonická služba: bohoslužby, pastorálna starostlivosť, duchovné sprevádzanie (3 presbyteri)

Predpoklady: Príkladná  evanjelicko-kresťanská zbožnosť, veľmi dobré biblické znalosti, pozitívny vzťah k ľuďom a empatia, otvorenosť, priateľskosť 

  • Administratíva, hospodárenie, legislatíva, interná správa (3 presbyteri)
  • Predpoklady: evanjelicko-kresťanská zbožnosť, základné biblické znalosti , spoľahlivosť, odbornosť, pozitívny vzťah k ľuďom, riadiace schopnosti, flexibilita, dostupnosť, iniciatívnosť

Externá služba evanjelia („za múrmi cirkevného zboru“):

  • Rómska misia a rozvoj evanjelického školstva (2 presbyteri)
  • Predpoklady: Výrazná evanjelicko-kresťanská zbožnosť, veľmi dobré biblické znalosti, základná odbornosť v oblasti misie a evanjelizácie, pozitívny vzťah k ľuďom, otvorenosť, priateľskosť, riadiace schopnosti, flexibilita, dostupnosť, iniciatívnosť
  • Hľadanie stratených (2 presbyteri)
  • Predpoklady: Výrazná evanjelicko-kresťanská zbožnosť, veľmi dobré biblické znalosti, základná odbornosť v oblasti misie a evanjelizácie, pozitívny vzťah k ľuďom, otvorenosť, priateľskosť riadiace schopnosti, flexibilita, dostupnosť, iniciatívnosť

Praktické podnety:

Nie je zmysluplné hľadať či presviedčať niekoho aby prevzal funkciu presbytera a po zvolení mu potom hľadať uplatnenie. Rozumné je navrhovať a voliť konkrétneho presbytera povolaného do konkrétnej služby v cirkevnom zbore. Treba akceptovať skutočnosť, že na niektoré pozície dlho nenájdeme nikoho. Potom je lepšie nechať túto pozíciu neobsadenú a volať k Pánu Bohu, aby povolal, koho uzná za vhodného v správnom čase

Niekoho by rozpis predpokladov mohol odrádzať, to by sa nemalo stať. Biblia nás učí, že každému Pán Boh dal minimálne jeden dar, talent, s ktorým sa dá získať minimálne jeden ďalší (Evanjelium Matúša 25. kapitola). Cirkevný zbor pri hľadaní a obsadzovaní pozícií presbyterov bude aktívne tvoriť a poskytovať, kurzy, školenia, či individuálne pohovory s primeranou časovou dotáciou. Budú zamerané presne na tie duchovné či praktické predpoklady, v ktorých si potenciálny a oslovený presbyter potrebuje posilnenie, sprevádzanie či premenu Božou mocou prostredníctvom Svätého Ducha. Prosíme všetkých v cirkevnom zbore, oslovených i oslovujúcich: Chce to len chcenie!  - vyjadrené všetkými nami v modlitbách a dôvere v Božiu moc.

Žalm 115, 1 Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

 

 

 

Vypracoval: Jerguš Olejár, zborový farár                                                          Fort Wayne, USA, 10. 2. 2018

Konzultácie: Ján Štefan, zborový dozorca, predložené tiež na konzultovanie niekoľkým ďalším bratom a sestrám cirkevného zboru.  

 

 

Posledná zmena na Nedeľa, 25 Marec 2018 08:28
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]