Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Kázeň na 3. pôstnu nedeľu

Udalosti minulých dní a ešte viac tých budúcich sú zastrené hmlou strachu a neistoty. Ani v čase najtvrdšieho prenasledovania a útlaku však naši evanjelickí predkovia nepustili z rúk a srdca Božie slovo, skrývajúc sa v lesoch, jaskyniach či pri tajných domácich pobožnostiach. Nasledujúci kázňový text, aj v súvise so šíriacou sa pandémiou, nás uvedie do stredu dôležitej udalosti, keď sa bude plniť Božie zaľúbenie: „moja milosť sa nepohne od teba“ (Iz 54, 10). Verím, že hoci nám chýba spoločenstvo v kostole tak nás posilní aspoň domáca pobožnosť, či biblické kázňové zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu.

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu

Iz 54, 7-10

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Nóachových: ako som prisahal, že vody Nóachove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Bratia a sestry v Kristu Ježiši, našom Pánovi!

V jednom dobrodružnom filme bádateľ-archeológ a hľadač pokladov hľadal v Afrike bojovú loď, ktorá pochádzala z čias občianskej vojny v Amerike. Tá loď sa údajne preplavila cez celý Atlantik a skončila niekde v neznámom kraji Afriky. Bádateľ, ktorý sa vybral po stopách tej stratenej lode sa dostal do akejsi arabskej mešity, kde hľadal historické záznamy a zápisy, ktoré by mohli naznačiť nejakú súvislosť so stratenou loďou. Zaujímavé bolo to vyhľadávanie. Arabskí kronikári, historici či zapisovači totiž nezaznamenali rok a udalosť, ktorá patrila do toho roku. Ich dejiny nebežali podľa rokov. Ale podľa udalostí. Nezaznamenávali udalosti podľa rokov, podľa časovej jednotky. Ale čas, plynutie času, merali udalosťami. A tak kronikár v tom dobrodružnom filme zaznamenal udalosť, keď po rieke priplávala tajuplná loď. Priniesla smrť, loď smrti.

Uvedomme si, že sa na nás a na naše životy Pán Boh díva tiež cez udalosti. Nám sa síce ľahšie prepočítava to, čo sa udialo v rokoch. Lebo je to tak trochu aj pohodlnejšie. Ale nevieme dávať vecí a udalostí do súvisu s Božím meraním času. Niekedy sa pozastavíme, uvedomíme si, ako čas letí. Ale uvedomujeme si udalosti? Premýšľame a hĺbame nad tým, čo to znamená pre môj život? Ako sa mení moje poslanie, čo Pán Boh čaká odo mňa? Tým že som sa narodil. Tým že som bol pokrstený a prijal som meno kresťan. Udalosť, keď som našiel životného partnera, keď som našiel zamestnanie, keď ma z práce prepustili. Keď som bol vážne chorý, keď som stratil rodičov, keď som sa rodičom stal. Sú tiež vážne udalosti, keď sme zlyhali, keď náš hriech a naša slabosť poznačila určité roky.

Aj tieto dni pandémie sú celosvetovou udalosťou. Ťažko je dnes premýšľať nielen o rokoch, ktoré budú, ale nevieme povedať ani len aké dni sú pred nami. Čo bude z tejto udalosti? Akou súčasťou tejto udalosti budem, teda ak tu ešte budem?

Dnešný biblický text je text prorocký. Hľadá a tiež aj nachádza takéto dôležité udalosti, podľa ktorých sa má Boží ľud riadiť.  Pánu Bohu nie sú dôležité roky, ale spomínajú sa tu dve dôležité udalosti: 1. na malú chvíľu som ťa opustil, 2. zhromaždím ťa s veľkým milosrdenstvom. Ešte raz je význam týchto udalosti v živote Božieho ľudu zopakovaný: 1. skryl som svoju tvár, vraví Hospodin, 2. zľutujem sa nad tebou. Koľko trvá tá malá chvíľka, čo Boh opustil svoj ľud? Nevieme. Rok? Desať? 60 rokov? 60 rokov boli Izraelci, Boží ľud v babylonskom zajatí. O tom Hospodin vraví, na malú chvíľu som ťa opustil. Ide prakticky o jeden ľudský život.

O to väčšie je Božie milosrdenstvo a zľutovanie. Večnou milosťou sa zľutuje Pán Boh nad svojim ľudom. To je tá iná udalosť. Tiež sa to nemeria na hodiny a roky. Ale je to udalosť, ktorá ohromujúco ovplyvní Boží ľud a jeho dejiny. Tá udalosť Božieho zľutovania sa večnou milosťou je narodenie Pána Ježiša Krista, jeho dielo, smrť za naše hriechy a vzkriesenie. Dokonca i čas, meranie rokov je prispôsobené tejto udalosti, ktorú prorok predpovedal. Aj roky plynú inak pred narodením Pána Ježiša Krista a po Jeho narodení.

Písmo sväté vždy Božím hlasom hovorí o nás. Týka sa veľmi osobne mňa, Vás, každého, kto Božie slovo chce vziať vo svojom živote vážne. Dôležitá dnešná otázka pre každého z nás by bola: aké udalosti tvoria môj život? Vedeli by sme rýchlo poskladať roky a k rokom prideliť to, čo sme vtedy a vtedy prežili. Ale skúsme svoj život zhodnotiť podľa udalostí. Tú jednu a prvú udalosť máme inak všetci spoločnú. Nie, nie to že sme sa narodili, aj keď aj to je veľmi dôležitá udalosť. Ale najdôležitejšia udalosť je to, že ešte pred našim narodením zomrel za naše hriechy Boží Syn. Ešte sme neboli na svete, ani naši prarodičia a udialo sa, čo má nedozerný vplyv na náš život. Potom iste by sme zaradzovali to dôležité, že sme sa narodili. Čo je to za udalosť? Niekto sa narodí do kráľovskej rodiny a žije v nevýslovnom bohatstve, iný z nás, možno v tom istom čase sa narodí ako bedár. Niekto s úžasným rozumom, iný od narodenia s postihnutím. Hodnoťme však správne i túto udalosť, nech sa udiala kedykoľvek: je to udalosť spadajúca do obdobia Božej milosti v Ježišovi Kristovi. Vieme svoj život stále podriadiť tomu, že žijeme život pod Božou láskou, život pod Božou milosťou a zľutovaním? Mnoho slov i činov ľudí by vyzeralo úplne inak, keby sme odčerpávali dni, mesiace a roky nášho života práve v súvise s udalosťou toho, že sme prišli na svet v čase Božieho milosrdenstva v Ježišovi Kristovi.

Čo s ďalšími udalosťami? Asi by to bol zvláštny životopis, keby sme svoj život poskladali z udalostí, podľa toho, aký tie udalosti majú význam. Rozumieme? Nie môj život v čase, ale podľa rokov. Čo bolo a ostáva najdôležitejšie. Možno by sme sa sami sebe čudovali kým sme, kto to vlastne som ja.

Ostáva pred nami otvorené smerovanie ku skôr či neskôr nevyhnutnej udalosti: ukončenie nášho života tu na zemi, udalosť Božieho posúdenia toho, prečo sme na svete boli, žili a nakoľko sme s tým Božím zámerom súhlasili. Hovoríme tomu Boží súd.

Prorocký text končí uistením o Božej milosti. Sú to krásne slová. Zažívame mnoho zemetrasení v živote. Vysoké vrchy či pahorky sú obrazmi toho, na čo sa v živote spoliehame. Sme zdraví, plní energie a životnej sily? Nie sú to najdôležitejšie udalosti v živote, ktoré prichádzajú z našej sily, vôle, schopností. Dnes vládzeme, zajtra nás bude treba podopierať. Ale i vtedy keď sa pohnú vrchy, keď stratíme istotu, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Je nám rodina takým pevným vrchom? I tento vrch sa môže zatriasť, môžeme ostať sami, veľmi sami a opustení, ani nevieme kedy a ako. Ale ani vtedy nebudeme bez Božej milosti. Peniaze, majetok, kariéra? O nič nie je v dnešnej dobe ľahšie prísť ako o toto. Toto nie sú ani skutočné zemetrasenia, ozaj človek – muž z podobenstva - bol by blázon, keby si postavil svoj dom na takomto piesku.

Držíme sa však vierou v Ježiša Krista Božej zmluvy pokoja. Veľmi veľa, všetko podstatné pre nás a pre náš život zabezpečil a pripravil svojou smrťou a vzkriesením Pán Ježiš. Ostávajme verní tejto zmluve, je podpísaná krvou. Prechádzame dôležitou udalosťou nášho života, pôstom, v ktorom si pripomíname, že za mňa, za Vás zomrel Boží Syn. Istotne sa ani v tomto mesiaci, ani v tomto týždni neudialo nič dôležitejšie. A v dňoch a rokoch pred nami, ak Pán Boh dá, ani nič dôležitejšie nebude. Iba viera, že On Boží Syn trpel i zvíťazil nad ľudskou zlobou, a že mu patria naše životy podľa zmluvy pokoja. Zariaďme svoj život, bratia a sestry, podľa tejto zmluvy. Zariaďme sa podľa udalosti týchto dní, keď okolo hocikoho môže preplávať neviditeľná loď smrti, do tejto udalosti nám však Pán vraví: „...ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím“. Náš Pán a Spasiteľ ako dobrý Pastier svoj život položil za nás, aby sme mali život, a to v hojnej miere (J10, 10). Amen

Náš láskavý Pane Ježiši Kriste, i dnes nás slovami proroka pozývaš k udalosti, ktorá má zmeniť náš život, aby bol viac podobný Tvojmu životu v bázni pred Bohom a v láske k Nemu i k blížnemu. Vďaka za prorocké slová, za udalosti, z ktorých si poskladal náš život, život v znamení Tvojej lásky a milosti. Prijmi naše prosby o zľutovanie, keď v toku času a zmätkoch života nebadáme, ako sa náš život prepĺňa nepodstatnosťami a nepochopením Tvojej milosti.  Veď nás ku pokoju, k bratsko-sesterskej láske a pomoci blížnemu, Pane Ježiši, prosíme. V Tvojom mene voláme spoločne: Otče náš... Amen

 

 

 

 

 

Posledná zmena na Sobota, 14 Marec 2020 10:38
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]