Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Denný poriadok

         DENNÝ PORIADOK

       Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole. Denný poriadok je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, Školským vzdelávacím programom „Cesta za poznaním“.

       Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania. 

Súčasťou denného poriadku sú:

 • hry a hrové činnosti - spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a hrových činnosti sú vopred plánované edukačné aktivity.
 • pohybové a relaxačné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad.
 • edukačné aktivity - cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
 • pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity.
 • poobedňajší odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stravovanie, stolovanie sa realizujú v stanovenom čase.

 

Režim dňa

6.30 – 9.00

 • hry, hrové činnosti
 • plánovanie a navrhovanie individuálnych, skupinových alebo frontálnych hier, činností a aktivít
 • spoločné diskutovanie a hodnotenie hier
 • edukačné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenie

 

9.00 - 9.30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, desiata
 • ranný kruh

 

9.30 - 12.00

 • edukačné aktivity – zamerané na rozvoj perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa
 • pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore, edukačné aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným...

 

12.00 - 14.30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, obed
 • odpočinok

 

14.30 - 15.00

 • pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena, stolovanie, olovrant

 

15.00 - 16.15

 • záujmová činnosť
 • hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, frontálne, priamo i nepriamo usmerňované hry, činnosti a aktivity
 • hodnotenie dňa

 

 

Posledná zmena na Pondelok, 13 Február 2012 08:24
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]