Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Zameranie školy

         ZAMERANIE ŠKOLY

       "Cesta za poznaním" je názov školského vzdelávacieho programu, pretože plne vystihuje poslanie ECMŠ (Evanjelickej cirkevnej materskej školy). Zameriava sa na celostné rozvíjanie osobnosti detí a ich duchovný rast. Základným poslaním ECMŠ je popri poskytovaní služieb predškolského zariadenia tiež budovanie jednoduchých foriem evanjelicko-kresťanskej zbožnosti vedením k úcte ku kresťanským hodnotám v cirkvi aj v spoločnosti.  

       Cesta za poznaním

       Školský vzdelávací program „Cesta za poznaním“ obsahuje štyri tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra. Všetky štyti témetické okruhy zahŕňajú  tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa: perceptuálno.motorickú, kognitívnu a sociálno.emocionálnu.

Tematický okruh "Ja som"

       Z obsahového hľadiska je tento tematický okruh zameraný na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa.

Tematický okruh "Ľudia"

       Z obsahového hľadiska je tento tematický okruh zameraný na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách a rasách. 

Tematický okruh "Príroda"

       Obsahovo sa tento tematický okruh zameriava na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na Zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na formovanie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí a vesmíre.

Tematický okruh "Kultúra"

       Tento tematický celok je obsahovo zameraný na rozvíjanie kontaktov dieťať so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, leterárnej a vátvarnej kultúry.

 

Charakteristika cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

       Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania je dať dieťaťu taký základ, aby sa stal dobrým, aktívnym a zodpovedným človekom. Prostredníctvom výchovy a vzdelávania v ECMŠ dieťa nadobudne optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

ECMŠ si vymedzuje tieto ciele:

 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotou detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí.
 • Rozvíjať a podporovať schopnosti detí spolupracovať v skupine.
 • Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti a folklóru.
 • Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravím životným štýlom.
 • Pripraviť deti na vstup do ŽŠ po všetkých stránkach.
 • Zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí.
 • Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa.
 • Rozvíjať duchovný rast detí
 • Budovanie jednoduchých foriem evanjelicko-kresťanskej zbožnosti. 

       Rozšírenými princípmi edukácie o kresťanskú hodnotovú orientáciu a vieru, spoznávať Bohom stvorený svet a viesť deti k úcte ku kresťanským hodnotám. Do výchovno-vzdelávacieho programu je preto zahrnutá aj kresťanská výchova orientovaná na:

 • Výchovu ku hodnotovému sebapoznaniu
 • Výchovu ku spoluzodpovednosti
 • Výchovu ku kreativite
 • Výchovu ku experimentovaniu
 • Výchovu ku komunikatívnosti a emocionálnej otvorenosti
 •  Výchova ku morálnej spontánnosti
 • Výchova ku rovnosti a čestnosti

  

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

       Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú 3 pedagogické zamestnankyne a 1 pedagogická asistentka. Náboženskú výchovu  vyučuje jedenkrát do týždňa senior cirkevného zboru ECAV v Rožňave ThDr. Jerguš Olejár, PhD. Prevádzka v začína od 6.30 hod. a trvá do 16.00 hod. Materská škola má dve triedy:

I. trieda Motýle (deti 3 – 4 ročné)

II. trieda Lienky (deti 5 – 6 ročné)

 

Krúžková a mimoškolská činnosť

       Po dohode s rodičmi je možné dieťa prihlásiť na krúžok anglického jazyka, ktorý sa realizuje jedenkrát do týždňa pod vedením Mgr. Kataríny Kohutiarovej. Hravou formou, spievaním pesničiek si deti utvárajú pozitívny vzťah k cudziemu jazyku.

       Výtvarný krúžok sa  uskutičňuje pod vedením pani riaditeľky Jany Tomkovej a pani učiteľky Bc. Eriky Székelyovej. Experimentovaním s farbamy, používaním rôznych výtvarných techník sa rozvíja kreativita detí a estetické vnímanie.

Posledná zmena na Pondelok, 21 Január 2013 10:20
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]